Changeset 1937


Ignore:
Timestamp:
4/18/2010 7:40:23 AM (5 years ago)
Author:
lowjoel
Message:

Strings found in v6.0.x but not trunk.

Location:
branches/eraser6/6.0
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/eraser6/6.0/Eraser.DefaultPlugins/Strings.pl.resx

  r1936 r1937  
  154154    <value>Wybrano niewłaściwą metodę wymazania.</value> 
  155155  </data> 
  156   <data name="Could not erase directory entries on the volume {0} because the volume is currently in use." xml:space="preserve"> 
  157     <value>Nie można wymazać wpisów katalogów na woluminie {0}, ponieważ ten wolumin jest w użyciu.</value> 
   156  <data name="The file {0} could not be erased because the file's permissions prevent access to the file." xml:space="preserve"> 
   157    <value>Plik {0} nie mógł być wymazany, bo jego prawa dostępu uniemożliwiły dostęp.</value> 
   158  </data> 
   159  <data name="The file {0} is currently in use and cannot be removed." xml:space="preserve"> 
   160    <value>Plik {0} jest w użyciu i nie można go usunąć.</value> 
  158161  </data> 
  159162  <data name="The folder {0} cannot be deleted as it is not empty." xml:space="preserve"> 
  160163    <value>Katalog {0} nie może być skasowany, ponieważ nie jest pusty.</value> 
  161164  </data> 
  162   <data name="The file {0} could not be erased because the file's permissions prevent access to the file." xml:space="preserve"> 
  163     <value>Plik {0} nie mógł być wymazany, bo jego prawa dostępu uniemożliwiły dostęp.</value> 
  164   </data> 
  165   <data name="The file {0} is currently in use and cannot be removed." xml:space="preserve"> 
  166     <value>Plik {0} jest w użyciu i nie można go usunąć.</value> 
  167   </data> 
  168   <data name="Could not force closure of file \&quot;{0}\&quot; {1}(locked by {0})" xml:space="preserve"> 
  169     <value>Nie można wymusić zamknięcia pliku \"{0}\" {1}(zablokowany przez {0})</value> 
  170   </data> 
  171165  <data name="Could not erase cluster tips in {0} as the volume is not mounted." xml:space="preserve"> 
  172166    <value>Nie można wymazać resztek klastrów w {0} ponieważ wolumin nie jest podmontowany.</value> 
   
  208202    <value>Wymazywanie pierwszych/ostatnich 16KB</value> 
  209203  </data> 
   204  <data name="The amount of data erased should not be limited, since this is a self-limiting erasure method." xml:space="preserve"> 
   205    <value>(Untranslated)</value> 
   206  </data> 
  210207  <data name="Russian GOST P50739-95" xml:space="preserve"> 
  211208    <value>Russian GOST P50739-95</value> 
 • branches/eraser6/6.0/Eraser.Manager/Strings.pl.resx

  r1936 r1937  
  118118    <value>System.Resources.ResXResourceWriter, System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value> 
  119119  </resheader> 
   120  <data name="Unknown erasure target." xml:space="preserve"> 
   121    <value>(Untranslated)</value> 
   122  </data> 
  120123  <data name="The program does not have the required permissions to erase the unused space on disk. Run the program as an administrator and retry the operation." xml:space="preserve"> 
  121124    <value>Program nie wystarczających praw dostępu do wymazania nieużywanego miejsca dysku. Uruchom program jako administrator i powtórz czynność.</value> 
  122125  </data> 
  123   <data name="The program does not have the required permissions to erase the unused space on disk." xml:space="preserve"> 
  124     <value>Program nie wystarczających praw dostępu do wymazania nieużywanego miejsca dysku.</value> 
  125   </data> 
  126   <data name="This computer has had System Restore or Volume Shadow Copies enabled. This may allow copies of files stored on the disk to be recovered and pose a security concern." xml:space="preserve"> 
  127     <value>Komputer miał włączony system przywracania systemu lub kopiowania woluminów w tle. To mogło stworzyć kopię plików przechowywanych na dysku i spowodować ich przywrócenie, co powinno wzbudzić zaniepokojenie o bezpieczeństwo.</value> 
  128   </data> 
  129   <data name="The drive {0} has disk quotas active. This will prevent the complete erasure of unused space and may pose a security concern." xml:space="preserve"> 
  130     <value>Dysk {0} ma włączone ograniczenie rozmiaru (quota). Przeszkodzi to całkowitemu wymazaniu nieużywanego miejsca, co powinno wzbudzić zaniepokojenie o bezpieczeństwo.</value> 
   126  <data name="The program does not have the required permissions to erase the unused space on disk" xml:space="preserve"> 
   127    <value>(Untranslated)</value> 
   128  </data> 
   129  <data name="The drive which is having its unused space erased has disk quotas active. This will prevent the complete erasure of unused space and will pose a security concern" xml:space="preserve"> 
   130    <value>(Untranslated)</value> 
  131131  </data> 
  132132  <data name="Searching for files' cluster tips..." xml:space="preserve"> 
   
  151151    <value>Wymazywanie nieużywanej struktury katalogów...</value> 
  152152  </data> 
   153  <data name="Erasing files..." xml:space="preserve"> 
   154    <value>Wymazywanie plików...</value> 
   155  </data> 
  153156  <data name="The file {0} was not erased as the file does not exist." xml:space="preserve"> 
  154157    <value>Plik {0} nie został wymazany, bo nie istnieje.</value> 
  155158  </data> 
  156   <data name="Erasing files..." xml:space="preserve"> 
  157     <value>Wymazywanie plików...</value> 
  158   </data> 
  159159  <data name="The file {0} could not be erased because the file was either compressed, encrypted or a sparse file." xml:space="preserve"> 
  160160    <value>Plik {0} nie mógł być wymazany, bo był skompresowany, zaszyfrowany lub rozrzedzony.</value> 
   
  202202    <value>(domyślny)</value> 
  203203  </data> 
  204   <data name="Could not load the plugin {0}.\n\nThe error returned was: {1}" xml:space="preserve"> 
  205     <value>Nie można było załadować wtyczki {0}.\n\nWystąpił błąd: {1}</value> 
  206   </data> 
  207   <data name="Eraser" xml:space="preserve"> 
  208     <value>Eraser</value> 
   204  <data name="The DefaultMethod class should never be used and should instead be replaced before execution!" xml:space="preserve"> 
   205    <value>(Untranslated)</value> 
   206  </data> 
   207  <data name="Registered erasure methods must contain a parameterless constructor that is called whenever clients request for an instance of the method. If a constructor requires parameters, specify it in the parameters parameter." xml:space="preserve"> 
   208    <value>(Untranslated)</value> 
   209  </data> 
   210  <data name="The GUID of the erasure method to remove refers to an invalid erasure method." xml:space="preserve"> 
   211    <value>(Untranslated)</value> 
   212  </data> 
   213  <data name="minValue is greater than maxValue" xml:space="preserve"> 
   214    <value>(Untranslated)</value> 
  209215  </data> 
  210216  <data name="Running on restart" xml:space="preserve"> 
   
  256262    <value>, w {0}</value> 
  257263  </data> 
   264  <data name="The ScheduleUnit of the schedule does not require a frequency value, this field would contain garbage." xml:space="preserve"> 
   265    <value>(Untranslated)</value> 
   266  </data> 
  258267  <data name="The frequency of the recurrence should be greater than one" xml:space="preserve"> 
  259268    <value>Częstość powtarzania się powinna być większa od jedności</value> 
  260269  </data> 
   270  <data name="The ScheduleUnit of the schedule does not require the WeeklySchedule value, this field would contain garbage" xml:space="preserve"> 
   271    <value>(Untranslated)</value> 
   272  </data> 
  261273  <data name="The WeeklySchedule should have at least one day where the task should be run." xml:space="preserve"> 
  262274    <value>Tygodniowy plan powinien mieć przynajmniej jeden dzień, w którym zadanie powinno być uruchomione.</value> 
  263275  </data> 
   276  <data name="The ScheduleUnit of the schedule does not require the MonthlySchedule value, this field would contain garbage" xml:space="preserve"> 
   277    <value>(Untranslated)</value> 
   278  </data> 
   279  <data name="The ScheduleUnit of the schedule does not use the WeeklySchedule value, this field would contain garbage" xml:space="preserve"> 
   280    <value>(Untranslated)</value> 
   281  </data> 
  264282  <data name="An invalid type was found when loading the task schedule" xml:space="preserve"> 
  265283    <value>Podczas ładowania napotkano niewłaściwy typ harmonogramu zadań</value> 
  266284  </data> 
  267   <data name="{0} and {1} other targets" xml:space="preserve"> 
  268     <value>{0} i {1} inne cele</value> 
   285  <data name="The schedule provided can only belong to one task at a time" xml:space="preserve"> 
   286    <value>(Untranslated)</value> 
  269287  </data> 
  270288  <data name="Unused disk space ({0})" xml:space="preserve"> 
 • branches/eraser6/6.0/Eraser/Strings.pl.resx

  r1936 r1937  
  142142    <value>Nie można było otworzyć wymaganej strony WWW. Wystąpił błąd: {0}</value> 
  143143  </data> 
  144   <data name="Checking for status of report {0}..." xml:space="preserve"> 
  145     <value>Sprawdznie stanu raportu {0}...</value> 
  146   </data> 
  147   <data name="Compressing Report {0}: {1:#0.00%}" xml:space="preserve"> 
  148     <value>Kompresowanie raportu {0}: {1:#0.00%}</value> 
  149   </data> 
  150   <data name="Uploading Report {0}: {1:#0.00%}" xml:space="preserve"> 
  151     <value>Wysyłanie raportu {0}: {1:#0.00%}</value> 
  152   </data> 
  153   <data name="Reports submitted successfully." xml:space="preserve"> 
  154     <value>Raporty przesłano pomyślnie.</value> 
   144  <data name="Session: {0:F}" xml:space="preserve"> 
   145    <value>Sesja: {0:F}</value> 
   146  </data> 
   147  <data name="The task list could not be imported. The error returned was: {0}" xml:space="preserve"> 
   148    <value>Lista zadań nie może być zaimportowana. Wystąpił błąd: {0}</value> 
   149  </data> 
   150  <data name="The Eraser documentation file could not be opened. Check that Adobe Reader installed and that your Eraser install is not corrupt.\n\nThe error returned was: {0}" xml:space="preserve"> 
   151    <value>Nie można otworzyć dokumentacji Erasera. Sprawdź czy Adobe Reader został zainstalowany i instalcja Erasera nie została uszkodzona.\n\nWystąpił błąd: {0}</value> 
   152  </data> 
   153  <data name="Processing:" xml:space="preserve"> 
   154    <value>Przetwarzanie:</value> 
   155  </data> 
   156  <data name="Could not load task list. All task entries have been lost. The error returned was: {0}" xml:space="preserve"> 
   157    <value>Nie można było załadować listy zadań. Wszystkie wpisy zadań zostały utracone. Wystąpił błąd: {0}</value> 
   158  </data> 
   159  <data name="Another instance of Eraser is already running but it is running with higher privileges than this instance of Eraser.\n\nEraser will now exit." xml:space="preserve"> 
   160    <value>Inne wystąpienia Erasera już działa i jest z wyższymi uprawnieniami niż to wystąpienie.\n\nEraser się zamknie.</value> 
   161  </data> 
   162  <data name="Another instance of Eraser is already running but cannot be connected to.\n\nThe error returned was: {0}" xml:space="preserve"> 
   163    <value>Inne wystąpienie Erasera już działa, ale nie można się z nim połączyć.\n\nWystąpił błąd: {0}</value> 
   164  </data> 
   165  <data name="{0} out of {1}" xml:space="preserve"> 
   166    <value>{0} z {1}</value> 
   167  </data> 
   168  <data name="About {0:T} left" xml:space="preserve"> 
   169    <value>(Untranslated)</value> 
   170  </data> 
   171  <data name="Unknown" xml:space="preserve"> 
   172    <value>Nieznany</value> 
   173  </data> 
   174  <data name="Total: {0,2:#0.00%}" xml:space="preserve"> 
   175    <value>Razem: {0,2:#0.00%}</value> 
   176  </data> 
   177  <data name="Completed with warnings" xml:space="preserve"> 
   178    <value>Ukończony z ostrzeżeniami</value> 
   179  </data> 
   180  <data name="Completed with errors" xml:space="preserve"> 
   181    <value>Ukończony z błędami</value> 
   182  </data> 
   183  <data name="Not completed" xml:space="preserve"> 
   184    <value>Nie kompletny</value> 
   185  </data> 
   186  <data name="Completed" xml:space="preserve"> 
   187    <value>Ukończony</value> 
  155188  </data> 
  156189  <data name="Close" xml:space="preserve"> 
  157190    <value>Zamknij</value> 
  158191  </data> 
  159   <data name="Submission was cancelled." xml:space="preserve"> 
  160     <value>Wysyłanie zostało anulowane.</value> 
  161   </data> 
  162   <data name="Session: {0:F}" xml:space="preserve"> 
  163     <value>Sesja: {0:F}</value> 
  164   </data> 
  165   <data name="The task list could not be imported. The error returned was: {0}" xml:space="preserve"> 
  166     <value>Lista zadań nie może być zaimportowana. Wystąpił błąd: {0}</value> 
  167   </data> 
  168   <data name="The Eraser documentation file could not be opened. Check that Adobe Reader installed and that your Eraser install is not corrupt.\n\nThe error returned was: {0}" xml:space="preserve"> 
  169     <value>Nie można otworzyć dokumentacji Erasera. Sprawdź czy Adobe Reader został zainstalowany i instalcja Erasera nie została uszkodzona.\n\nWystąpił błąd: {0}</value> 
  170   </data> 
  171   <data name="Processing:" xml:space="preserve"> 
  172     <value>Przetwarzanie:</value> 
  173   </data> 
  174   <data name="Could not load task list. All task entries have been lost. The error returned was: {0}" xml:space="preserve"> 
  175     <value>Nie można było załadować listy zadań. Wszystkie wpisy zadań zostały utracone. Wystąpił błąd: {0}</value> 
  176   </data> 
  177   <data name="Another instance of Eraser is already running but it is running with higher privileges than this instance of Eraser.\n\nEraser will now exit." xml:space="preserve"> 
  178     <value>Inne wystąpienia Erasera już działa i jest z wyższymi uprawnieniami niż to wystąpienie.\n\nEraser się zamknie.</value> 
  179   </data> 
  180   <data name="Another instance of Eraser is already running but cannot be connected to.\n\nThe error returned was: {0}" xml:space="preserve"> 
  181     <value>Inne wystąpienie Erasera już działa, ale nie można się z nim połączyć.\n\nWystąpił błąd: {0}</value> 
  182   </data> 
  183   <data name="Total: {0,2:#0.00%}" xml:space="preserve"> 
  184     <value>Razem: {0,2:#0.00%}</value> 
  185   </data> 
  186   <data name="Completed with warnings" xml:space="preserve"> 
  187     <value>Ukończony z ostrzeżeniami</value> 
  188   </data> 
  189   <data name="Completed with errors" xml:space="preserve"> 
  190     <value>Ukończony z błędami</value> 
  191   </data> 
  192   <data name="Not completed" xml:space="preserve"> 
  193     <value>Nie kompletny</value> 
  194   </data> 
  195   <data name="Completed" xml:space="preserve"> 
  196     <value>Ukończony</value> 
  197   </data> 
  198   <data name="{0} out of {1}" xml:space="preserve"> 
  199     <value>{0} z {1}</value> 
  200   </data> 
  201   <data name="About {0} left" xml:space="preserve"> 
  202     <value>Zostało około {0}</value> 
  203   </data> 
  204   <data name="Unknown" xml:space="preserve"> 
  205     <value>Nieznany</value> 
  206   </data> 
  207192  <data name="Queued for execution" xml:space="preserve"> 
  208193    <value>Ustawiony w kolejce dla wykonania</value> 
   
  247232    <value>Nie można było zaimportować listy zadań z {0}. Wystąpił błąd: {1}</value> 
  248233  </data> 
   234  <data name="Are you sure you wish to erase the selected files?" xml:space="preserve"> 
   235    <value>(Untranslated)</value> 
   236  </data> 
  249237  <data name="Could not load the setting {0}\\{1} for plugin {2}. The setting has been lost." xml:space="preserve"> 
  250238    <value>Nie można było załadować ustawień {0}\\{1} dla wtyczki {2}. Ustawienia wtyczki zostały utracone.</value> 
   
  316304    <value>Wtyczki</value> 
  317305  </data> 
  318   <data name="Nightly builds" xml:space="preserve"> 
  319     <value>Nightly builds</value> 
  320   </data> 
  321306  <data name="There are no new updates or plugins available for Eraser." xml:space="preserve"> 
  322307    <value>Brak aktualizacji programu lub wtyczek Erasera.</value> 
   
  331316    <value>Pobrano</value> 
  332317  </data> 
   318  <data name="Overall progress: {0} left" xml:space="preserve"> 
   319    <value>Ogólny postęp: zostało {0}</value> 
   320  </data> 
   321  <data name="Error: {0}" xml:space="preserve"> 
   322    <value>Błąd: {0}</value> 
   323  </data> 
   324  <data name="{0} of {1} downloaded" xml:space="preserve"> 
   325    <value>pobrano {0} z {1}</value> 
   326  </data> 
  333327  <data name="Downloading: {0}" xml:space="preserve"> 
  334328    <value>Pobieranie: {0}</value> 
  335329  </data> 
  336   <data name="Overall progress: {0} left" xml:space="preserve"> 
  337     <value>Ogólny postęp: zostało {0}</value> 
  338   </data> 
  339   <data name="Error: {0}" xml:space="preserve"> 
  340     <value>Błąd: {0}</value> 
   330  <data name="Downloaded: {0}" xml:space="preserve"> 
   331    <value>(Untranslated)</value> 
   332  </data> 
   333  <data name="Error downloading {0}: {1}" xml:space="preserve"> 
   334    <value>(Untranslated)</value> 
  341335  </data> 
  342336  <data name="Installing {0}" xml:space="preserve"> 
   
  346340    <value>Zainstalowano {0}</value> 
  347341  </data> 
  348   <data name="{0} of {1} downloaded" xml:space="preserve"> 
  349     <value>pobrano {0} z {1}</value> 
   342  <data name="Error installing {0}" xml:space="preserve"> 
   343    <value>(Untranslated)</value> 
   344  </data> 
   345  <data name="The installer exited with an error code {0}" xml:space="preserve"> 
   346    <value>(Untranslated)</value> 
   347  </data> 
   348  <data name="Unknown mirror selected." xml:space="preserve"> 
   349    <value>(Untranslated)</value> 
  350350  </data> 
  351351</root> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.